M.B.B.S, M.Med.Sc,((Int Med), MRCP (UK),Dr. Med.Sc (Endocrinology)
စနေ – နံနက် (၉)နာရီ