M.B.,B.s,Ph.D (Dermatology) (Japan)

M.R.C.P (UK)
အင်္ဂါ − ညနေ (၄) နာရီ