M.B.,B.S, M. Med.Sc (Int.Med),

MRCP (UK), Dr.Med.Sc (Endocrinology),

စနေ – နံနက် (၉) နာရီ