M.B.,B.S, M.Med.Sc(Int.Med), MRCP (UK), Dr.Med.Sc (Hepatology)

စနေ – နေ့လည် (၁၁)နာရီ