ဗဟိုရ်စည်ဆေးရုံကြီး၏ဆေးရုံလိုင်စင်သက်တမ်းဖို့ရန်အတွက် လာရောက်စစ်ဆေးသည့် သက်ဆိုင်ရာလူကြီးမင်းများအား ဆေးရုံဒါရိုက်တာအဖွဲဝင်များမှ သက်ဆိုင်ရာဌာနအလိုက် ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးကို မိတ်ဆက်ပြသခြင်းဖြစ်ပါသည်။