M.B.,B.S, M.Med.Sc (Ob & Gy),

Dr.Med.Sc (O&G), Dip.Med (Ed)

ဗုဒ္ဓဟူး – ညနေ (၅) နာရီ

သောကြာ-ညနေ (၄)နာရီ