M.B.B.S, M.Med.Sc, (Int Med), MRCP,Dr.Med.Sc
(ENDOCRINOLOGY)
အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေး – နံနက် (၇) နာရီ