M.B.,B.S , M. Med. Sc (Int.Med), Ph.D (Japan), F.C.C.P (USA)

စနေ – နံနက် (၈း၃၀) နာရီ